Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Ogłoszenia


Szanowni Rodzice 

W związku z ogłoszeniem decyzji Ministerstwa Zdrowia o powrocie dzieci do przedszkoli, informujemy, że od poniedziałku 19 kwietnia br. przedszkole zostaje otwarte, przy zachowaniu więc wskazanych obostrzeń sanitarnych możemy już wracać do pracy z dziećmi w przedszkolu. 


Szanowni Rodzice 

W związku z przedłużeniem ograniczenia funkcjonowania placówki do dnia 18 kwietnia, rodzice należący do grupy osób, dla których dzieci sprawowana jest w tym czasie opieka przedszkolna, mogą w dalszym ciągu korzystać z tej opieki w terminie do 16 kwietnia br. Poniżej znajduje się link do wypełnienia wniosku o sprawowanie opieki.

Wniosek dla rodziców_sprawowanie opieki przedszkolnej od 6 kwietnia do 16 kwietnia


Szanowni Rodzice 

Od 29.03.2021  do 11.04.2021 została ograniczona działalność funkcjonowania  placówki . Zgodnie z projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzice tych dzieci powinni złożyć do dyrektora przedszkola wniosek o zorganizowanie zajęć. Dla pozostałych dzieci będzie prowadzona praca zdalna . W zakładkach poszczególnych grup będą umieszczane propozycje zajęć i zabaw do realizacji z dziećmi

Pobierz wniosek:

WNIOSEK 


Drodzy Rodzice 

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny. Ruch pozytywnie wpływa na pracę mózgu i kształtowanie osobowości. Zdobywając kolejne sprawności, dzieci rozwijają nie tylko cechy motoryczne, ale i kompetencje społeczne, potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym.

Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie regularnego ruchu już od najmłodszych lat dla zdrowia i jakości życia w przyszłości, monitorowanie aktywności fizycznej przedszkolaków jest bardzo istotne. 

Z myślą o dalszym rozwoju projektu Sportowej Akademii Veolia Junior, Fundacja Veolia Polska wystartowała z badaniem pt. „Aktywność fizyczna przedszkolaków i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”, w którym nasze przedszkole bierze udział.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców dzieci wieku 3-6 lat o wypełnienie anonimowej ankiety on-line.

Zebrane informacje posłużą do rozwoju programów upowszechniających aktywność fizyczną, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem https://badaniesavjunior.webankieta.pl/, a jego wypełnienie powinno zająć około 15 minut. Ostateczny termin upływa 7 kwietnia 2021 roku, dlatego prosimy o możliwie najszybsze jego wypełnienie.

Z góry dziękujemy !

 


 

Szanowni Rodzice 

Z uwagi na występujące duże ryzyko zakażeń na koronawirusa, bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń SANEPIDU i przestrzeganie przepisów dotyczących reżimu sanitarnego.
W związku z tym, aby zapobiegać mieszaniu się grup dzieci zarówno rano jak i w porze popołudniowej BARDZO PROSIMY aby w ramach pracy poszczególnych grup przyprowadzać i odbierać dzieci w ustalonych godzinach dla każdej z grup:

GRUPA I – „MOTYLKI” – w godz. 8:00 – 15:30
GRUPA II – „ŻABKI” – w godz. 8:00 – 15:30
GRUPA III – „BIEDRONKI” – w godz. 6:30 – 16:30 ( wtorek, piątek), 6.30 – 17.00 ( poniedziałek , środa, czwartek)
GRUPA IV – „SŁONECZKA” – w godz. 7:30 – 16:30 ( poniedziałek, środa ), do 17.00 ( wtorek, czwartek , piątek)
GRUPA V – „PSZCZÓŁKI” – w godz. 7:30 – 16:30, środa do 17.00

Stosowanie się do zaleceń i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego chroni nas wszystkich i zmniejsza ryzyko zakażenia się wirusem. Odejście natomiast od zaleceń dotyczących mieszania się grup dzieci zarówno w rannej jak i popołudniowej porze skutkuje znacznym zwiększeniem liczby osób narażonych na przeniesienie zakażenia i tym samym wzrasta również liczba osób zmuszonych odbyć kwarantannę.


Drodzy Rodzice 

Zawieszone zajęcia w grupie II od 22.03.2021 do 27.03.2021. Pozdrawiamy serdecznie. 

 


Szanowni Rodzice 

Informujemy, że ze względu na pozytywny wynik testu i tym samym chorobę pracownika naszego przedszkola na Covid-19, zajęcia dzieci w grupie II „ŻABKI” od dnia dzisiejszego, tj. 22 marca 2021 r. do piątku 26 marca 2021 r. zostają zawieszone. W przypadku podejmowania dalszych decyzji prosimy o śledzenie komunikatów.


Szanowni Rodzice 

Pracownik placówki ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Bardzo proszę o kontrolowanie stanu zdrowia i śledzenie ogłoszeń ponieważ ze względu na brak kontaktu z sanepidem w sobotę i niedzielę nie mamy decyzji co do dalszych działań . Prawdopodobnie będzie zawieszona grupa II. Mamy nadzieję, że w poniedziałek uda się nawiązać kontakt z sanepidem. 


Drodzy Rodzice 

Informujemy, że w okresie wakacyjnym nasza placówka będzie sprawowała opiekę przedszkolną w terminie od 1 lipca do 11 sierpnia br. w dniach od poniedziałku do piątku. Rodziców chętnych do skorzystania z opieki wakacyjnej dla swoich dzieci prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety i dostarczenie jej do placówki. Ankietę można również odebrać w wersji papierowej na miejscu w przedszkolu.
W okresie od 12 sierpnia do 31 sierpnia br. jest zaplanowana przerwa wakacyjna i w tym czasie przedszkole nie organizuje opieki dla dzieci.

ANKIETA_opieka przedszkolna_wakacje_2021


Drodzy Rodzice 

Informujemy, że na stronie Biura Edukacji został opublikowany artykuł „Szkolenia dla Rodziców na temat walki z depresją dzieci i młodzieży”. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22808-szkolenia-dla-rodzicow-na


Szanowni Rodzice 

W związku z uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXIX/1224/2020 z 19 listopada 2020 r. , dotyczącą zmiany miejsca siedziby Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”, Warszawa ul. Raszyńska 8/10, informujemy o zmianie adresu poradni, z dniem 31 sierpnia 2021 r. dotychczasowy adres ulegnie przekształceniu na adres Warszawa, ul. Karolkowa 53


Szanowni Rodzice 

W imieniu rodziców Norberta Jagielskiego, brata naszego przedszkolaka, serdecznie prosimy o wsparcie, chłopiec cierpi na ciężką chorobę i wymaga bardzo kosztownego leczenia.

Apel o pomoc


Szanowni Rodzice 

Informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 19 lutego b.r., na naszej stronie jest do pobrania DEKLARACJA dotycząca kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021 / 2022. Deklaracje są również dostępne w wersji papierowej do odebrania na miejscu w placówce.
Wypełnioną ankietę prosimy o dostarczenie do przedszkola do dnia 1 marca b.r.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021-2022


Drodzy Rodzice 

W dniach 09.02.2021 – 12.02.2021 w przedszkolu będzie funkcjonowała ” Poczta Walentynkowa” . Skrzynka będzie umieszczona w korytarzu wejściowym,. Opróżnienie skrzynki i doręczenie liścików odbędzie się w poniedziałek tj. 15.02.2021. Wszystkich pozdrawiamy  i zachęcamy do skorzystania z poczty.


Szanowni Rodzice,

Dnia 11.02.2021 o godz. 17.00  odbędzie się zebranie rady rodziców. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli grup. W najbliższym czasie na stronie w zakładce rekrutacja, zamieszczane zostaną informacje na temat rekrutacji na nowy rok szkolny i dyżuru wakacyjnego. Rekrutacja startuje deklaracją kontynuacji dla dzieci uczęszczających do placówki. Złożenie wypełnionej deklaracji jest potwierdzeniem udziału w edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022. Nie złożenie deklaracji skutkuje usunięciem dziecka z systemu. Od 23 lutego do 1 marca, rodzice będą mieli możliwość składania deklaracji. Bardzo prosimy o zapoznawanie się z zamieszczanymi informacjami oraz przeglądanie zakładek grup , aby znać wydarzenia i bieżące działania.


Drodzy Rodzice 

Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości włosów dzieci. 


Drodzy Rodzice 

Ogromną radością napawa nas Państwa, odpowiedzialność, bardzo dobre radzenie sobie z trudnościami i dbanie o zdrowie i  optymizm. Duża frekwencja  dzieci w przedszkolu, pomimo trudnej sytuacji związanej z koronowirusem  bardzo nas cieszy. Zadbanie o to, aby do przedszkola przychodziły tylko zdrowe dzieci, to sprawa bardzo ważna dla rówieśników, nauczycieli i pracowników. Wszystkie objawy złego stanu zdrowia ( katar, kaszel, złe samopoczucie, ból brzuch, głowy, wymioty) nie mogą być bagatelizowane, a jednocześnie zastosowanie co najmniej trzydniowej obserwacji dziecka po zdiagnozowaniu niepokojących symptomów  jest wręcz wskazane. Bardzo prosimy o to, aby  do przedszkola przyprowadzać tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów złego stanu zdrowia czy samopoczucia.


Szanowni Rodzice,

Przedszkolaki przygotowują niespodziankę dla Babci i Dziadka z okazji ich święta. Bardzo prosimy o dostarczenia podpisanego pendrive do nauczyciela grupy. Po nagraniu programu artystycznego, zostanie on zwrócony  w terminie od 25.01.2021.


Szanowni Rodzice,

Organizacja „Jasełek” w przedszkolu, będzie w tym roku tylko w ramach grupy. Informacja o terminie spotkań jasełkowych będzie zamieszczona na stronie poszczególnych grup, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kalendarzami na nowy rok ze zdjęciem dzieci, bardzo prosimy o zwrotną  informację do nauczyciela.


Drodzy Rodzice 

Zawieszone zajęcia w grupie II od 07.12.2020 do 13.12.2020. Prosimy dbać o zdrowie i życzymy dużo optymizmu. Pozdrawiamy serdecznie. 


Drodzy Rodzice 

Zawieszone zajęcia w grupie III od 03.12.2020 do 07.12.2020. Bardzo proszę o zadbanie o zdrowie w tym szczególnym czasie. Od odpowiedzialności nas wszystkich zależy zdrowie ogółu. Pozdrawiamy serdecznie. 


Drodzy Rodzice

Zawieszone zajęcia w grupie IV od 01.12.2020 do 03.12.2020, za zgodą organu prowadzącego.


Drodzy Rodzice,

Ze względu na nieobecność pracowników i oczekiwanie na wyniki testów ( czas oczekiwania 72 godz.), bardzo prosimy o przygotowanie się na zawieszenie zajęć w grupie IV, III i ewentualnie II.  Decyzja o zawieszeniu podejmowana jest  za zgodą organu prowadzącego i opinii sanepidu. Zachowujmy wszelką ostrożność i dbajmy o swoje zdrowie. O wszelkich zaistniałych zmianach i decyzjach będziemy informować na bieżąco  .


Drodzy Rodzice,

Od dnia 24.11.2020 do 28.11.2020 zgodnie z decyzją sanepidu i organu prowadzącego ,zawieszone zajęcia w grupie I.

 


Drodzy Rodzice,

Od dnia 09.11.2020 przedszkole pracuje normalnie. Bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci zdrowych z zachowaniem wszystkich środków reżimu sanitarnego i przestrzeganiem wewnętrznych procedur placówki. Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o zaznaczenie przez weekend w systemie iPrzedszkole przewidywanych nieobecności na nadchodzący tydzień tj. 09.11-13.11, abyśmy mogli zaplanować zakupy żywieniowe w nadchodzącym tygodniu. Dziękujemy


Szanowni Rodzice,

W dniu dzisiejszym został potwierdzony jeden wynik pozytywny u jednej z nauczycielek i w związku z tym przedszkole otrzymało decyzję o zawieszaniu zajęć. Prosimy o zwracanie uwagi na dzieci i życzymy zdrówka.


Drodzy Rodzice,

Na chwilę obecną przedszkole funkcjonuje normalnie.  Trzy nauczycielki na zwolnieniu lekarskim, czekają na wyniki.  Z informacji przekazanych nauczycielom, przerwa związania z dniami wolnymi świątecznymi spowodowała brak wykonywania badań. Prawdopodobnie dzisiaj lub jutro będą informowane o wynikach. Dziękujemy bardzo za zrozumienie sytuacji.


Drodzy Rodzice,

W dalszym ciągu czekamy na wyniki Pań nauczycielek. W związku z zaistniała sytuacją bardzo prosimy, jeśli jest to możliwe o zapewnienie opieki w poniedziałek tj. 02.11.2020. W poniedziałek mamy nadzieję na dobre wiadomości w związku z testami, o przebiegu dalszych działań będziemy informować na bieżąco na stronie przedszkola.


DRODZY RODZICE,

Bardzo prosimy o obserwowanie dzieci, szczególne zadbanie o zdrowie, w tym trudnym czasie pandemii jak również jesiennych zachorowań.  Informujemy również, że trzy nasze nauczycielki po teleporadzie lekarskiej, skierowane są na testy ( koronowirus ). O dalszym przebiegu i czynnościach będziemy informować na bieżąco mailowo i telefonicznie. Po kontakcie z sanepidem , zalecono  czekać na wyniki i dopiero podejmować dalsze czynności.


Drodzy Rodzice…..

W dniu 04.11.2020 r. (środa) odbędzie się uroczystość pasowania na przedszkolaka dla grupy Motylki i czwórki dzieci z grupy Żabki. Prosimy tego dnia o przyniesienie w reklamówce podpisanej odświętnych ubrań dla dzieci (dziewczynki – sukieneczka lub biała bluzeczka i ciemna spódniczka, chłopcy – biała lub niebieska koszula i ciemne spodnie). 

Dzieci z grupy Żabek: Bartosz S., Wojciech A., Julia P., Wiktoria J.


Drodzy Rodzice,

w dniu 30.10.2020 od godziny 9.00 w Przedszkolu odbędzie się fluoryzacja. Każda grupa oddzielnie będzie miała  przeprowadzoną pogadankę na temat mycia zębów i utrzymania czystości jamy ustnej. Każde dziecko otrzyma swój indywidualny zestaw do fluoryzacji i otrzyma upominek od Pani higienistki. Koszt fluoryzacji jest pokrywany z pieniędzy z Rady Rodziców za zgodą przedstawicieli trójek grupowych. Bardzo prosimy do 29.10.2020 o informację do nauczyciela (telefonicznie lub indywidualnie) czy któreś dziecko nie może brać udziału w fluoryzacji.


Drodzy Rodzice,

przypominamy o ubezpieczeniu dziecka we własnym zakresie.

W miarę możliwości prosimy o dostarczenie do placówki p


WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM……

DRODZY RODZICE,

z dniem 1 września  rozpoczynamy nowy rok szkolny i miło nam będzie powitać  wszystkie dzieci a szczególnie te rozpoczynające swoją przygodę z przedszkolem.

W związku z panującą pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami chcielibyśmy Państwa poinformować jak będzie wyglądać ten początek:

Jeden z rodziców dzieci nowo przyjętych przez pierwszy miesiąc wrzesień adaptacyjne wchodzi razem z dzieckiem do szatni aby pomóc mu się przebrać i odprowadzić do Pani. Przy wejściu zostanie zamierzona temperatura dziecku i rodzicowi. Osoba dorosła powinna przez cały czas mieć zasłonięte usta i nos.W szatni jednocześnie może przebywać tylko 4 rodziców z dzieckiem więc bardzo prosimy o cierpliwość tych rodziców, którzy będą czekali w kolejce przed wejściem.

Dzieci, które uczęszczały już do przedszkola do placówki wchodzą same po zamierzeniu temperatury przy wejściu.W szatni pomaga im osoba z obsługi.

Do przedszkola dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek, pluszaków.

Bardzo prosimy aby w miarę możliwości rodzice wypełnili i dostarczyli oświadczenie w dniu 01.09.2020 r.

Procedura wewnętrzna Przedszkola nr 173 od 01.09.2020 r.

2. Oświadczenie

 

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5
BIP
Skip to content