Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Rekrutacja

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne

w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

lipiec-sierpień 2018 r.

 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
 
16 kwietnia
14 maja do godz.15.00
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżur wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydane w przedszkolach i szkołach oraz dostępne na internetowej stronie zapisów.

 
   
16 kwietnia 14 maja godz.15.00 Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu
30 kwietnia

godz.9.00

14 maja godz.15.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na dyżur
   
30 kwietnia godz.9.00 15 maja godz.17.00 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
25 maja godz.13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych na dyżury wakacyjne.
 
25 maja godz.14.00 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
25 maja

 

15 czerwca Potwierdzenie zapisu dziecka do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane-wniesienie opłaty za żywienie
20 czerwca godz.13.00

 

  Opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.
20 czerwca godz.14.00
  Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
23 lutego 1 marca
godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
2 marca 

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
2 marca

godz. 13.00

18 marca

godz. 20.00 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
2 marca 

godz. 13.00

 

19 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

20 kwietnia
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
20 kwietnia
godz. 13.00
27 kwietnia
do godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
7 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 7 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
13 czerwca 

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
13 czerwca

godz. 16.00

18 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
13 czerwca

 

19 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

22 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. 
22 czerwca

godz. 13.00

 

28 czerwca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
29 czerwca
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 29 czerwca
Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5
BIP