Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

O B S Z A R  M O N I T O R O W A N Y

 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole 173
w Warszawie 03-477 przy ul. Szymanowskiego 5a

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na obszarze monitorowanym (ciągi komunikacyjne, teren wokół budynku,hol )

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego powyżej

Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe  

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 3 miesięcy.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych

Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w sekretariacie instytucji

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych

W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4
BIP
Skip to content